Eynsham HeritageEynsham FuturesEynsham NewsEynsham Venue Hire

Eynsham Society Events

  Eynsham Society visit to Whittington Court 20 Jun 2018 13:15 - 19:00 at Eynsham Car Park

  Visit to Whittington Court (Elizabethan manor house & adjacent 12th-century church). Bus from Back Lane car park at 1.15 p.m. prompt

  Event Venue

  Eynsham Car Park

  Back Lane
  Eynsham
  Oxfordshire  OX29 4QP

  T: 01993 861 000