Eynsham Image ArchiveEynsham Venue HireEynsham NewsEynsham Futures

Eynsham History Group. Eynsham History Group
21 Sep 2017 19:30 - 21:00 at St Leonard's Church Hall

Mark Davies talks on "Daniel Harris; Jailer, Builder, Engineer, Architect and Artist."

2017-09-21 19:30:002017-09-21 21:00:00Europe/LondonEynsham History Group.Mark Davies talks on "Daniel Harris; Jailer, Builder, Engineer, Architect and Artist." St Leonard's Church Hall

Event Venue

St Leonard's Church Hall

Thames Street
Eynsham
Oxfordshire  OX29 4HF

T: 01865 881 690

Eynsham Image ArchiveEynsham Venue HireEynsham NewsEynsham Futures